Mam konto
Nie mam konta

Zaloguj się

Inwentaryzacja budynków pomoże w walce ze smogiem


7 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o termomodernizacji złożoną przez Ministra Klimatu. Dzięki niej będzie możliwe powołanie do życia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co pomoże i usprawni STOP SMOG i Czyste Powietrze.

Głównym celem noweli jest walka ze smogiem oraz ubóstwem energetycznym. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków(CEEB) posłuży do identyfikacji źródeł niskiej emisji z budynków. Pierwszym krokiem powstałej instytucji będzie prowadzenie ogólnopolskiej inwentaryzacji, która obejmie 5-6 mln budynków.  

Ewidencja będzie polegała na tym, że właściciele lub zarządcy nieruchomości zostaną wezwani do złożenia u wójta, burmistrza, prezydenta miasta pisemnej deklaracji o posiadaniu kotłów gazowych, kotłów na paliwo stałe, pieców kaflowych, pieców węglowych itp. Następnie zebrane dane zostaną przekazane do CEEB.

W ocenie ministerstwa taki system umożliwi nie tylko zbieranie kluczowych informacji o stanie energetycznym budynku, ale również o formach możliwej pomocy. W systemie będzie również informacja o formach pomocy społecznej.

Jak podało Ministerstwo Klimatu, moc źródła będzie stanowiło kryterium wpisu budynku do systemu. Forma prawna użytkowania budynku nie będzie miała znaczenia. W związku z tym w ewidencji zostaną uwzględnione nie tylko budynki mieszkalne, ale również budynki użyteczności publicznej.

W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzanie działań, które będą wspierały program „STOP SMOG”. Wśród nowych rozwiązań Ministerstwo Klimatu wymienia:

1. Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

2. Zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.

3. Osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

4. Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

5. Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego, zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła nie spełniającego standardów niskoemisyjnych).

6. Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

7. Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

8. Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych

Ministerstwo Klimatu planuje również wprowadzić działania wspierające program „Czyste Powietrze”. Usprawnienie funkcjonowania programu będzie możliwe dzięki środkom z Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowi pakiet rozwiązań, które będą obowiązywały w innych terminach.

gov.pl/Oli/Fot.

"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia"